IDONEITÀ ALLOGGIATIVA ABITATIVA A ROMA

Permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, CE

Sopraluogo per conformità​
Asseverata da 149 €, entro il GRA
ROMA

Planimetria asseverata per l’Idoneità alloggiativa, abitativa a Roma

La certificazione dell’idoneità abitativa è il documento che assevera la conformità dei requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e che attesta quante persone possono abitare nell’alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE | RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO | CARTA

L’idoneità abitativa o alloggiativa è indispensabile per tutti i cittadini, italiani o esteri, che vogliono ottenere:

 • Ricongiungimento familiare, coesione familiare, familiari al seguito
 • Rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta carta di soggiorno
 • Contratto di soggiorno per lavoro

Procedure | ROMA

 1. Competenza della Questura | Prefettura

  • Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo
  • Permesso di soggiorno per motivi familiari (Coesione)
 2. Competenza dello Sportello Unico per l’immigrazione

  • Ricongiungimento familiare
  • Regolarizzazione per lavoro dipendente (Emersione lavoro)
  • Permesso di soggiorno per lavoro Subordinato (Flussi)

Requisiti generali dell’immobile

Superficie per abitante

 • 1 persona – 14 mq
 • 2 persone – 28 mq
 • 3 persone – 42 mq
 • 4 persone – 56 mq
 • per ogni persona oltre le prime 4 – aggiungere 10 mq

Requisiti dei locali

 • Stanza da letto per 1 persona – minimo 9 mq
 • Stanza da letto per 2 persone – minimo 14 mq
 • Stanza da soggiorno – minimo 14 mq

Se l’alloggio è mono-stanza

 • 1 persona – minimo 28 mq (compreso bagno)
 • 2 persone – minimo 38 mq (compreso bagno)

Altezze minime

L’alloggio deve avere una altezza minima di 2,70 m e 2,40 m per i soli locali corridoio, bagno, disimpegno e ripostiglio.

Aerazione

 • Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile
 • Il bagno, se non finestrato, deve essere dotato di impianto di aspirazione meccanica

Impianto di riscaldamento

L’alloggio deve essere munito di impianto di riscaldamento.

Visura catastale dell’immobile

E’ possibile visurare l’immobile per verificare la superficie lorda catastale, utile indicativamente per comprendere se ci potrebbero essere le condizioni per un determinato numero di persone. Il passo successivo, prima del sopralluogo è ottenere la planimetria catastale.

MULTILINGUE | PREFETTURA | INFORMAZIONI GENERALI

ALBANESE

I nderuar përdorues, nga data 22 Prrill 2014, do të aktivizohet procedura e re elektronike për kërkesën e certifikatës të “idonieta alloggiativa”. Që nga ajo datë ju do të mund :

 1. Të vizitoni faqen e internetit të prefekturvs në linkun që vijon : http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta
 2. Të plotësoni formularin online për kërkesën e “idonieta alloggiativa” ;
 3. Të shkruani në formularin që do të plotësoni një adresë emaili në mënyrë që të njoftoheni sapo bashkia ti komunikojë prefektures dorëzimin e dokumenteve dhe rezultatin e procedurës ;
 4. Printoni kërkesën me listën e dokumenteve që duhet të keni me vete në bashki ;
 5. Shkoni në bashkinë e cila është përgjegjëse për dorezimin e kerkeses dhe dokumentacionit ;
 6. Sapo të merrni e-mailin e konfirmimit që dokumentacioni që keni paraqitur është i plotë, mund të kërkoni takim pranë “Sportello Unico per l’Immigrazione”, duke hyrë në linkun e mëposhtëm: http://servizi.utgroma.it/STIPWebClient/. Vetem për praktikat e bashkimit familjar ju duhet të prinsi një email te dyte nga ana e bashkise i cili do tju konfirmojë dhënien e certifikatës së “idonieta alloggiativa”

NUK ESHTE E NEVOJSHME TERHEQJA NE ZYRAT E BASHKISE DHE DOREZIMI PRANE “SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE” I CERTIFIKATES SE “IDONIETA ALLOGGIATIVA” PER ATA QYTETARE TE CILET NDJEKIN ME PERPIKMERI KETE PROCEDURE.

ARABO

ايها المستخدم الكريم، بداية من 22 أبريل 2014 ، سيتم تنشيط الطريقة الجديدة عبر الشبكة لطلب شهادة في ملاءمة المسكن ، ومن ثم يمكنك:

 1.  الدخول إلى موقع الولاية على الرابط التالي : http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta
 2.  تعبئة النموذج عبر الشبكة لطلب شهادة ملاءمة المسكن.
 3.  تقديم عنوان البريد الالكتروني حتى يتم إعلامك بمجرد ان تقوم الدائرة البلدية بإبلاغ الولاية باستلام الوثائق وكذلك بنتيجة الطلب.
 4.  طباعة الطلب مع قائمة الوثائق المطلوب تقديمها للدائرة البلدية.
 5.  التوجه إلى الدائرة البلدية المعنية لتسليم الطلب والوثائق .
 6.  بمجرد استلامك للرسالة الالكترونية لتاكيد ان الوثائق المقدمة للطلب مكتملة، يمكنك أخذ موعد لدى الشباك الوحيد للهجرة ، وذلك بالدخول على الرابط التالي : http://servizi.utgroma.it/STIPWebClient/  .
 7. للطلبات الخاصة بلم الشمل العائلي يجب انتظار رسالة إلكترونية ثانية من طرف الدائرة البلدية تفيد بحصول تسليم شهادة ملاءمة المسكن .

من غير الضروري سحب شهادة ملاءمة المسكن من الدائرة البلدية ، او تقديمها للشباك الوحيد للهجرة في شكلها الورقي بالنسبة لمن يلتزم تماما

FILIPPINO

Minamahal naming user, simula noong Abril 22, 2014 , ay sinimulan ang bagong pamamaraan online para sa sertipiko ng angkop na tirahan o certificato d’idoneità alloggiativa at samakatwid ay maaring:

 1.  Mag-log on sa website ng prefecture sa link na ito: http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta ;
 2.  Sagutan ang online form sa paghingi ng sertipiko ng idoneità alloggiativa;
 3. 3 Magbigay ng e-mail address para sa anumang komunikasyon matapos abisuhan ng Munisipyo ang Prefecture ukol sa releasing ng dokumento at ang resulta ng prosedura;
 4.  I-print ang aplikasyon kasama ang listahan ng mga dokumento na isusumite sa Munisipyo ;
 5.  Magtungo sa Munisipyo upang isumite ang mga kinakailangang dokumento.
 6.  Sa sandaling matanggap ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng email, na ang dokumento na isinumite ay kumpleto, ay maaari ng kumuha ng appointment sa Sportello Unico per L’Immigrazione sa pamamagitan ng link na ito:  http://servizi.utgroma.it/STIPWebClient/.

Sa mga family reunification o ricongiungimento familiare, ay kailangang hintayin ang ikalawang email ng kumpirmasyon mula sa Munisipyo,  na nagpapatunay na nai-released na ang sertipiko ng idoneità alloggiativa.

FRANCESE

Cher utilisateur, à partir du 22 Avril 2014, la nouvelle procédure télématique de demande du certificat d’aptitude au logement sera active, et de ce fait tu pourras:

 1.  Accéder au site de la préfecture en cliquant sur le lien suivant http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta ;
 2.  Remplir on-line le formulaire de demande d’aptitude au logement;
 3.  Communiquer l’adresse électronique afin d’être informé dès que la mairie avisera la Préfecture de la remise de la documentation et le résultat de la procédure;
 4.  Imprimer la demande avec la liste des documents à fournir à la mairie;
 5.  Se présenter à la mairie compétente pour la remise de la demande et de la documentation;
 6.  Dès que tu recevras le message électronique de confirmation, que la documentation présentée sera complète, tu pourras prendre un rendez-vous au guichet unique pour L’Immigration, accédant au lien suivant http://servizi.utgroma.it/STIPWebClient/.  Seulement pour les dossiers de regroupement familial, tu devras attendre de recevoir un second message électronique de confirmation de la part de la Mairie, attestant la remise du Certificat d’aptitude au logement .

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE RETIRER AUPRÈS DE LA MAIRIE ET DE REMETTRE AU GUICHET UNIQUE POUR L’IMMIGRATION LE CERTIFICAT D’APTITUDE AU LOGEMENT POUR TOUS CEUX QUI SUIVENT INVARIABLEMENT CETTE PROCÉDURE.

PORTOGHESE

Prezado usuário, a partir do dia 22 de Abril de 2014 estará ativo o novo procedimento on-line do pedido de certificado de idoneidade habitaçional e, em seguida, você poderá:

 • Acessar o site da prefeitura através do seguinte link http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta ;
 • Preencher o formulário online de pedido de idoneidade habitaçional;
 • Fornecer o endereço de e-mail para ser notificado assim que o Município notificar a Prefeitura a entrega da documentação e o resultado do processo;
 • Imprimir o pedido com a lista de documentos a serem produzidos no Município;
 • Ir para o Município competente para a entrega do pedido e da documentação;
 • Assim que receber o e-mail de confirmação que a documentação apresentada estiver completa, você poderá marcar uma consulta no Balcão Único para a Imigração (Sportello Unico per L’Immigrazione), acessando o seguinte link http://servizi.utgroma.it/STIPWebClient/

Apenas para as praticas de reagrupamento familiar você terá que esperar um segundo e-mail de confirmação do Município, certificando a emissão do certificado de idoneidade habitaçional.

NÃO PRECISA RETIRAR NO MUNICÍPIO E ENTRAGAR AO BALCÃO ÚNICO PARA A IMIGRAÇÃO (Sportello Unico per L’Immigrazione) O CERTIFICADO DE IDONEIDADE HABITACIONAL EM PAPEL PARA AQUELES QUE SEGUEM NO TEMPO ESTE PROCEDIMENTO.

INGLESE

Kind user, as of the 22 April 2014 the new online procedure to request a certificate of housing eligibility is available. This procedure will allow you to:

 1. Log onto the website of the prefecture using the following link
  •  http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta
 2. Fill out the on-line form to request the certificate of housing eligibility;
 3. Leave your email address in order to be contacted regarding the outcome of your request as soon as the city council (Municipio) informs the prefecture (Prefettura);
 4. Print the request form along with the list of documents you will need to take to the city council;
 5. Deliver your request form and the relevant documentation to your local city council;
 6. As soon as you have received the confirmation email telling you that the documentation submitted was complete, you will be able to make an appointment at the Immigration desk using the following link http://servizi.utgroma.it/STIPWebClient/. For family reunification procedures however, you will have to await a second confirmation email from the city council, certifying that the certificate of housing eligibility has been issued.

FOR THOSE WHO FOLLOW THIS PROCEDURE CORRECTLY IT IS NOT NECESSARY TO GO TO THE CITY COUNCIL TO PICK UP NOR TO HAND IN TO THE IMMIGRATION DESK A PRINT OUT OF THE CERTIFICATE OF HOUSING ELIGIBILITY.

ROMENO

Stimate utilizator, di data de 22 aprilie 2014, va fi activă noua procedură telematică petru cererea certificatului “idoneità alloggiativa” și vei putea:

 1. Accesa site-ul prefecturii la urmatorul link:  http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta;
 2. Completa modelul on-line de cerere a certificatului de “idonenità alloggiativa”;
 3. Furniza propria adresă email pentru a fi anunţat imediat ce primăria comunică prefecturii trimiterea documentelor și rezultatul procedurii;
 4. Imprima cererea cu lista documentelor ce trebuie prezentate la primăria de sector (Municipio);
 5. să te prezinţi la primăria de sector competentă pentru depunerea cererii și a documentatie;
 6. Imediat ce vei primi emai-ul de confirmare că documentele sunt complecte, poţi fixa o intâlnire cu “Sportello Unico per l’Immigrazione” accesând link-ul http://servizi.utgroma.it/STIPWebClient/. Doar pentru dosarele de reintregire a familiei trebuie să astepţi al doilea email de acceptare din partea primăriei de sector care atestă eliberarea certificatului de “idonenità alloggiativa”.

NU ESTE NECESARA RIDICAREA DE LA PRMARIA DE SECTOR SI DEPUNEREA LA “SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE” A CERTIFICATULUI DE “IDONEITA’ ALLOGGIATIVA” PENTRU CEI CE URMARESC PUNCTUAL ACEASTA PROCEDURA.

2021-01-22